GDPR

Následující informace jsou stručným, srozumitelným a transparentním shrnutím informací obsažených v Zásadách ochrany osobních údajů týkajících se Správce údajů, účelu a způsobu zpracování osobních údajů a Vašich práv v souvislosti s tímto zpracováním, a to ve formě potřebné pro splnění informační povinnost GDPR. Podrobnosti o způsobu zpracování a subjektech zapojených do tohoto procesu jsou k dispozici v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Kdo je správcem údajů?
Správcem osobních údajů (dále jen správce) je společnost "PW-Studio P.Weglarz, M.Lyson S.C.", sídlící na adrese: ul. Krawkowska 140, Andrychow, s daňovým identifikačním číslem (NIP): 5512619478, poskytující elektronické služby prostřednictvím Webu.

Jak mohu kontaktovat správce údajů?
Správce můžete kontaktovat jedním z následujících způsobů
1) Poštovní adresa - PW-Studio P. Weglarz, M. Lyson S.C., ul. Krawkowska 140, Andrychow, Polsko
2) E-mailová adresa - office@billboard7.com
3) Kontaktní formulář – dostupný v záložce kontakt na: https://billboard7.com

Jmenoval správce inspektora osobních údajů?
Správce nejmenoval v souladu s čl. 37 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Ve věcech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, se prosím obracejte přímo na Správce.

Odkud získáváme osobní údaje a jaké jsou jejich zdroje?
Data jsou získána z následujících zdrojů:
• od subjektů údajů

Jaký je rozsah osobních údajů, které zpracováváme?
Web zpracovává běžné osobní údaje, dobrovolně poskytnuté osobami, kterých se týkají (Např. jméno a příjmení, přihlašovací jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa atd.) Podrobný rozsah zpracovávaných údajů je k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké jsou účely zpracování údajů námi?
Osobní údaje poskytnuté uživateli dobrovolně jsou zpracovávány pro jeden nebo více z následujících účelů:
• Implementace elektronických služeb
• Komunikace Správce s Uživateli v záležitostech souvisejících s Webem a ochranou dat
• Zajištění oprávněného zájmu Správce

Jaké jsou právní důvody pro zpracování údajů?
Web shromažďuje a zpracovává údaje Uživatelů na základě:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů)
umění. 6 sekund 1 lit. a
subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů
umění. 6 sekund 1 lit. b
zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy
umění. 6 sekund 1 lit. f
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany
Zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2018, položka 1000)
Zákon ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů 2004 č. 171 položka 1800)
Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů z roku 1994 č. 24 bod 83)

Jaký oprávněný zájem sleduje Správce?
• Za účelem případného zjištění, šetření nebo obrany proti nárokům – právním základem zpracování je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně našich práv, mimo jiné včetně;
• Vyhodnotit riziko potenciálních zákazníků
• Vyhodnotit plánované marketingové kampaně
• Zavést přímý marketing

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
Uvedené osobní údaje jsou zpravidla uchovávány pouze po dobu trvání služby poskytované Správcem. Jsou smazány nebo anonymizovány do 30 dnů od ukončení poskytování služeb (např. smazání registrovaného uživatelského účtu, odhlášení ze seznamu Newsletterů apod.) Ve výjimečných situacích, z důvodu zajištění oprávněného zájmu sledovaného Správcem, může být tato lhůta prodloužena. V takové situaci bude Správce uchovávat uvedené údaje, a to od okamžiku, kdy Uživatel požádá o jejich odstranění, nejdéle však po dobu 3 let v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení pravidel webu údaji. předmět.

Kdo je příjemcem údajů, včetně osobních údajů?
Jediným příjemcem údajů je zpravidla Správce. Zpracováním údajů však mohou být pověřeny i jiné subjekty, které Správci poskytují služby za účelem zachování provozu Webu.

Mezi takové subjekty mohou mimo jiné patřit:
• Hostingové společnosti, které správci poskytují hosting nebo související služby
• Společnosti odpovědné za vedení účetnictví Správce (v případě provádění nákupní transakce na Webu)
• Společnosti odpovědné za doručení fyzických produktů Uživateli (poštovní / kurýrní služby v případě nákupních transakcí na Webu)

Budou vaše osobní údaje přenášeny mimo Evropskou unii?
Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže by byly zveřejněny v důsledku individuální akce Uživatele (např. zadání komentáře nebo příspěvku), čímž se údaje zpřístupní každému návštěvníkovi webu.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?
• Právo na přístup k osobním údajům – Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům na základě žádosti podané Správci
• Právo na opravu osobních údajů – Uživatelé mají právo požadovat, aby Správce neprodleně opravil nesprávné osobní údaje a/nebo doplnil neúplné osobní údaje, a to na základě žádosti podané správci
• Právo na výmaz osobních údajů – Uživatelé mají právo na žádost podanou Správci požádat Správce o okamžitou výmaz jejich osobních údajů. V případě uživatelských účtů spočívá výmaz údajů v anonymizaci údajů umožňujících identifikaci Uživatele.
• V případě služby Newsletter má Uživatel možnost své osobní údaje odstranit sám pomocí odkazu uvedeného v každém zaslaném e-mailu.
• Právo na omezení zpracování osobních údajů - Uživatelé mají právo na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR, vč. zpochybnění správnosti osobních údajů, prováděné na základě žádosti podané Správci
• Právo na přenositelnost osobních údajů – Uživatelé mají právo získat od Správce osobní údaje týkající se Uživatele ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, realizovaném na žádost podanou Správci
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR, implementované na žádost Správce
• Právo podat stížnost - Uživatelé mají právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Následující Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro ukládání a přístup k údajům na „Zařízeních uživatelů používajících Webovou stránku za účelem poskytování elektronických služeb Správcem a pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů Uživatelů, které byly poskytnuty jimi osobně. a dobrovolně prostřednictvím nástrojů dostupných ve službě.

Následující Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Pravidel webových stránek, které definují pravidla, práva a povinnosti uživatelů používajících webové stránky.

I. Definice

Webové stránky – Webové stránky „Billboard7“ fungující na adrese https://billboard7.com
Externí web – weby partnerů, poskytovatelů služeb nebo příjemců spolupracujících se Správcem
Webové stránky / Správce údajů - Správcem Webu a Správcem údajů (dále jen Správce) je společnost "PW-Studio P.Weglarz, M.Lyson S.C.", působící na adrese: ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychow, Polsko, s daňovým identifikačním číslem (NIP): 5512619478, poskytující služby elektronicky prostřednictvím webové stránky
Uživatel – fyzická osoba, pro kterou Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webu.
Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup na Webové stránky
Cookies – textová data shromážděná ve formě souborů umístěných v zařízení uživatele
GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Osobní údaje – znamenají informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, internetový identifikátor nebo jeden či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, psychických faktorů , ekonomická, kulturní nebo sociální identita fyzické osoby
Zpracování – znamená operaci nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, organizování, ukládání, přizpůsobování popř. upravovat, stahovat, prohlížet, používat, zveřejňovat zasíláním, distribuovat nebo jinak sdílet, upravovat nebo kombinovat, omezovat, mazat nebo ničit;
Omezení zpracování – znamená označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich budoucího zpracování
Profilování – znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá ve využití osobních údajů k posouzení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovědi aspektů souvisejících s účinky práce fyzické osoby, její ekonomická situace, zdravotní stav, osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo nebo pohyb
Souhlas - souhlas subjektu údajů znamená dobrovolný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, k němuž subjekt údajů formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího jednání umožňuje zpracování osobních údajů, které se ho týkají
Porušení ochrany osobních údajů – znamená porušení zabezpečení vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k přenášeným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným osobním údajům
Pseudonymizace – znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, že je již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a jsou předmětem k opatřením technickým a organizačním, která brání jejich připsání identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
Anonymizace – Anonymizace dat je nevratný proces datových operací, který ničí/přepisuje „osobní údaje“, čímž znemožňuje identifikaci nebo spojení daného záznamu s konkrétním uživatelem nebo fyzickou osobou.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval v souladu s čl. 37 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Ve věcech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, se prosím obracejte přímo na Správce.

III. Typy souborů cookie

Interní soubory cookie – soubory umístěné a čtené ze zařízení uživatele ICT systémem webové stránky
Externí soubory cookie – soubory umístěné a čtené ze Zařízení uživatele ICT systémy externích webových stránek. Skripty externích webových stránek, které mohou umisťovat soubory cookie do Zařízení uživatele, byly vědomě umístěny na webové stránky prostřednictvím skriptů a služeb zpřístupněných a nainstalovaných na webových stránkách
Soubory cookie relace – soubory umístěné a čtené ze zařízení uživatele webem během jedné relace daného zařízení. Po skončení relace budou soubory odstraněny ze zařízení uživatele.
Trvalé soubory cookie – soubory umístěné a čtené ze zařízení uživatele webovou stránkou, dokud nejsou ručně odstraněny. Soubory nejsou po skončení relace Zařízení automaticky smazány, pokud není konfigurace Zařízení Uživatele nastavena na režim mazání souborů cookie po skončení relace Zařízení.

IV. Zabezpečení úložiště dat

• Mechanismy pro ukládání a čtení souborů cookie - Mechanismy pro ukládání, čtení a výměnu dat mezi soubory cookie uloženými v Zařízení Uživatele a Webovými stránkami jsou implementovány prostřednictvím vestavěných mechanismů webových prohlížečů a neumožňují shromažďování dalších údajů z Uživatelského zařízení. Zařízení nebo data jiných webových stránek navštívených Uživatelem, včetně osobních údajů nebo důvěrných informací. Je také prakticky nemožné přenést viry, trojské koně a další červy do zařízení uživatele.
• Interní cookies – Soubory cookies používané Správcem jsou bezpečné pro Zařízení Uživatelů a neobsahují skripty, obsah nebo informace, které by mohly ohrozit bezpečnost osobních údajů nebo bezpečnost Zařízení používaného Uživatelem.
• Externí cookies – Správce podniká všechny možné kroky k ověření a výběru partnerů webových stránek v kontextu bezpečnosti Uživatelů. Správce vybírá pro spolupráci známé, velké partnery s celosvětovou společenskou důvěrou. Nemá však plnou kontrolu nad obsahem souborů cookie od externích partnerů. Správce neodpovídá za bezpečnost souborů Cookie, jejich obsah a použití v souladu s licencí Skripty nainstalovanými na webu, pocházejícími z externích webových stránek, v rozsahu povoleném zákonem. Seznam partnerů je uveden dále v Zásadách ochrany osobních údajů.

Kontrola souborů cookie
• Uživatel může kdykoli nezávisle změnit nastavení ukládání, mazání a přístupu k datům uložených souborů cookie kteroukoli webovou stránkou
• Informace o tom, jak zakázat soubory cookie v nejoblíbenějších počítačových prohlížečích, jsou k dispozici na webu: jak zakázat soubory cookie nebo u jednoho z následujících poskytovatelů:
- Správa souborů cookie v prohlížeči Chrome
- Správa cookies v Opeře
- Správa cookies v prohlížeči FireFox
- Správa cookies v prohlížeči Edge
- Správa cookies v Safari
- Správa souborů cookie v aplikaci Internet Explorer
• Uživatel může kdykoli smazat jakékoli dosud uložené soubory cookie pomocí nástrojů Zařízení Uživatele, prostřednictvím kterých Uživatel využívá služby Webu.
• Ohrožení na straně Uživatele – Správce využívá veškerá možná technická opatření k zajištění bezpečnosti dat umístěných v souborech Cookies. Je však třeba poznamenat, že zajištění bezpečnosti těchto dat závisí na obou stranách, včetně aktivity Uživatele. Správce nenese odpovědnost za zachycení těchto dat, předstírání identity Uživatele za relaci nebo jejich odstranění v důsledku vědomé či nevědomé činnosti Uživatele, virů, trojských koní a jiného spywaru, který mohl nebo mohl být infikovaným Zařízením Uživatele. Aby se uživatelé chránili před těmito hrozbami, měli by dodržovat pravidla používání internetu.
• Uchovávání osobních údajů - Správce dbá, aby vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby zpracovávané osobní údaje zadané dobrovolně Uživateli byly bezpečné, přístup k nim byl omezen a prováděn v souladu s jejich zamýšleným využitím a účely zpracování. Správce také zajišťuje, že vynaloží veškeré úsilí na ochranu svých dat před ztrátou pomocí vhodných fyzických a organizačních zabezpečení.

V. Účely, pro které se soubory cookie používají

• Zlepšení a usnadnění přístupu na webové stránky
• Zapamatování vaší přibližné polohy
• Personalizace webových stránek pro uživatele
• Služby poskytování reklamy
• Přidružené služby
• Vedení statistik (uživatelé, počet návštěv, typy zařízení, odkaz atd.)

VI. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté uživateli dobrovolně jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:
• Implementace elektronických služeb
• Komunikace Správce s Uživateli v záležitostech souvisejících s Webem a ochranou dat
• Zajištění oprávněného zájmu Správce

Údaje o Uživatelích shromážděné anonymně a automaticky jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:
• Vedení statistik
• Poskytování reklam přizpůsobených preferencím Uživatelů
• Podpora pro affiliate programy
• Zajištění oprávněného zájmu Správce

VII. Soubory cookie externích webových stránek

Správce na Webu používá javascriptové skripty a webové komponenty partnerů, kteří mohou do Zařízení Uživatele umisťovat vlastní cookies. Pamatujte, že v nastavení vašeho prohlížeče můžete sami rozhodnout o povolených cookies, které mohou jednotlivé webové stránky používat. Níže je uveden seznam partnerů nebo jejich služeb implementovaných na webových stránkách, kteří mohou umisťovat soubory cookie:
• Služby zobrazování reklam a přidružené sítě: Google Adsense
• Vedení statistik: Google Analytics

Služby poskytované třetími stranami jsou mimo kontrolu Správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit své podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů, účel zpracování údajů a způsoby používání souborů cookie.

VIII. Typy shromažďovaných údajů

Webové stránky shromažďují údaje o Uživatelích. Některá data jsou shromažďována automaticky a anonymně a některá data jsou osobními údaji poskytnutými dobrovolně Uživateli při přihlášení k odběru jednotlivých služeb nabízených Webem.

Anonymní údaje shromažďovány automaticky:
• IP adresa
• Přibližná poloha
• Typ prohlížeče
• Rozlišení obrazovky
• Přibližná poloha
• Podstránky webu, které lze otevřít
• Čas strávený na příslušné podstránce webu
• Typ operačního systému
• Adresa předchozí podstránky
• Adresa refereru
• Jazyk prohlížeče
• Rychlost internetového připojení
• Poskytovatel internetu

Údaje shromážděné během registrace:
• Jméno / příjmení / přezdívka
• E-mailová adresa
• Adresa bydliště
• Telefonní číslo
• IP adresa (shromažďována automaticky)
• Číselná mezera

Údaje shromážděné při přihlášení k odběru služby Newsletter
• Emailová adresa

Některá data (bez identifikačních údajů) mohou být uložena v cookies. Některé údaje (bez identifikačních údajů) mohou být předány poskytovateli statistických služeb.

IX. Přístup k osobním údajům třetích stran

Jediným příjemcem osobních údajů poskytnutých Uživateli je zpravidla Správce. Údaje shromážděné v rámci poskytovaných služeb nejsou přenášeny ani prodávány třetím stranám.

Přístup k údajům (nejčastěji na základě Smlouvy o zpracování údajů) mohou být uděleny subjektům odpovědným za údržbu infrastruktury a služeb nezbytných pro provoz webu, tj.:
• Hostingové společnosti, které správci poskytují hosting nebo související služby
• Společnosti odpovědné za vedení účetnictví Správce (v případě provádění nákupní transakce na Webu)
• Společnosti odpovědné za doručení fyzických produktů Uživateli (poštovní / kurýrní služby v případě nákupních transakcí na Webu)

Pověření zpracováním osobních údajů – Hostingové služby, VPS nebo Dedikované servery

Za účelem provozování webu využívá Správce služeb externího poskytovatele hostingu, VPS nebo Dedikovaných serverů - cyber_Folks S.A., OVH sp. z o.o.