I. Obecné pojmy

 • Předpisy – tato nařízení
 • Webové stránky – webové stránky „Billboar7“, fungující na adrese https://billboard7.com
 • Poskytovatel služeb – společnost "PW-Studio P. Weglarz, M. Lyson S.C." s adresou sídla: ul. Krakowska 140, Andrychow, Polsko, NIP: 5512619478
 • Zákazník – jakákoli fyzická osoba / společnost, která přistupuje na web a využívá služby poskytované poskytovatelem služeb prostřednictvím webu.
 • Elektronická komunikace – Komunikace mezi stranami prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) a kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách.

II. Obecná ustanovení

 • Předpisy definují pravidla fungování a používání webových stránek a vymezují rozsah práv a povinností Příjemců služeb a Poskytovatele služeb souvisejících s používáním webových stránek.
 • Předmětem služeb Poskytovatele služeb je poskytování bezplatných nástrojů ve formě Webových stránek umožňujících Zákazníkům přístup k obsahu v podobě příspěvků, článků a audiovizuálních materiálů nebo internetových aplikací a elektronických formulářů
 • Jakýkoli možný obsah, články a informace obsahující funkce tipů nebo rad zveřejněných na Webových stránkách jsou pouze obecným souborem informací a nejsou určeny jednotlivým Zákazníkům. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jejich použití Zákazníky.
 • Příjemce služby nese plnou odpovědnost za způsob použití materiálů uvedených na webových stránkách, včetně jejich použití v souladu s platnými právními předpisy.
 • Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o vhodnost materiálů zveřejněných na webových stránkách.
 • Poskytovatel služby nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé Uživatelům služby nebo třetím stranám v souvislosti s používáním Služby. Jakékoli riziko související s používáním Webu, a zejména používáním a používáním informací umístěných na Webu, nese Uživatel Služby využívající služeb Webu.

III. Podmínky používání webových stránek

 • Používání webových stránek každým ze zákazníků je bezplatné a dobrovolné.
 • Příjemci jsou povinni si přečíst Pravidla a další dokumenty tvořící jejich nedílnou součást a musí přijmout veškerá jejich ustanovení, aby mohli web nadále používat.
 • Příjemci nesmí používat žádné osobní údaje získané na Webových stránkách pro marketingové účely.
 • Technické požadavky na používání webu:
  • zařízení s displejem schopným zobrazovat webové stránky,
  • připojení k internetu,
  • jakýkoli webový prohlížeč, který zobrazuje webové stránky v souladu se standardy a ustanoveními konsorcia W3C a podporuje webové stránky poskytované v HTML5,
  • JavaScript povolen,
  • Podpora souborů cookie povolena
 • Aby byla zajištěna bezpečnost poskytovatele služeb, příjemce služby a dalších uživatelů služeb používajících webovou stránku, měli by všichni uživatelé služeb používající web dodržovat obecně uznávaná pravidla online bezpečnosti,
 • Je zakázáno provádět činnosti prováděné osobně Zákazníky nebo pomocí softwaru:
  • bez písemného povolení, dekompilace a analýza zdrojového kódu,
  • bez písemného souhlasu, což způsobuje nadměrné zatížení webového serveru,
  • bez písemného souhlasu se pokouší odhalit bezpečnostní mezery na webových stránkách a konfiguraci serveru,
  • pokus o nahrání nebo stažení na server a databázový kód, skripty a software, které mohou poškodit software webových stránek, jiné uživatele služeb nebo poskytovatele služeb,
  • pokus o nahrání nebo stažení na server a do databáze kódu, skriptů a softwaru, který může sledovat nebo krást data uživatelů služby nebo poskytovatele služeb,
  • podniknutí jakýchkoli akcí zaměřených na poškození, zablokování provozu webové stránky nebo zabránění dosažení účelu, pro který webové stránky fungují.
 • V případě zjištění výskytu nebo potenciální možnosti kybernetického bezpečnostního incidentu nebo porušení GDPR by měli Příjemci služby tuto skutečnost nejprve nahlásit Poskytovateli služby, aby byl problém/hrozba rychle odstraněn a chráněny zájmy všech Příjemci služeb webových stránek.

IV. Podmínky komunikace a poskytování dalších služeb na Webu

 • Webové stránky poskytují služby a nástroje, které umožňují uživatelům služeb interakci s webem ve formě kontaktního formuláře.
 • Webové stránky poskytují kontaktní údaje ve formě e-mailové adresy
 • V případě, že Příjemce služby kontaktuje Poskytovatele služby, budou osobní údaje Příjemců služby zpracovány v souladu se „Zásadami ochrany osobních údajů“, které jsou nedílnou součástí Nařízení.

V. Shromažďování údajů o zákaznících

 • Aby bylo možné řádně poskytovat služby prostřednictvím webové stránky, zajistit právní zájmy poskytovatele služeb a zajistit soulad webových stránek s platnými právními předpisy, poskytovatel služeb shromažďuje a zpracovává některé údaje o uživatelích prostřednictvím webových stránek.
 • Pro řádné poskytování služeb Web používá a ukládá některé anonymní informace o Zákazníkovi do souborů cookie.
 • Rozsah, účely, způsob a zásady zpracování údajů jsou uvedeny v přílohách Nařízení: „GDPR Informační povinnost“ a v „Zásadách ochrany osobních údajů“, které tvoří nedílnou součást Nařízení.
 • Pro efektivní provoz webových stránek a pro statistiky automaticky shromažďujeme některá data o příjemci služby. Mezi tyto údaje patří:
  • IP adresa
  • Informace o připojení k internetu
  • Typ prohlížeče
  • Rozlišení obrazovky
  • Přibližná poloha
  • Otevřené podstránky webu
  • Čas strávený na příslušné podstránce webu
  • Typ operačního systému
  • Adresa předchozí podstránky
  • Adresa refereru
  • Jazyk prohlížeče
  • Rychlost internetového připojení
  • Poskytovatel internetových služeb
  • Anonymní demografické údaje založené na údajích Google Analytics
 • Výše ​​uvedené údaje jsou získávány našimi vlastními nástroji a službou Google Analytics a jsou anonymní.

VI. Autorská práva

 • Poskytovatel služeb je vlastníkem webové stránky a autorská práva k webové stránce.
 • Část dat zveřejněných na Webu je chráněna autorským právem společností, institucí a třetích stran, které nejsou nijak spojeny s Poskytovatelem služeb, a jsou používány na základě získaných licencí nebo na základě bezplatné licence.
 • V souladu se zákonem ze dne 4. února 1994 o autorských právech je zakázáno používat, kopírovat, reprodukovat v jakékoli formě a ukládat ve vyhledávacích systémech s výjimkou Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook a LinkedIn jakékoli články, popisy, fotografie a jakýkoli jiný obsah, grafika, video nebo zvuk na webových stránkách bez písemného souhlasu nebo souhlasu poskytnutého společností Electronic Communications jejich zákonného vlastníka.
 • Podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu nejsou chráněny jednoduché tiskové zprávy, chápané pouze jako informace, bez komentáře a hodnocení autora. Autor to chápe jako možnost využití informací z textů zveřejněných na webu, nikoli však kopírování všech článků nebo jejich části, pokud to nebylo označeno v jednotlivých materiálech poskytovaných na webu.

VII. Změny předpisů

 • Všechna ustanovení Pravidel mohou být Poskytovatelem služby kdykoli jednostranně změněna bez udání důvodů.
 • Změny Pravidel vstupují v platnost okamžitě po jejich zveřejnění.
 • Má se za to, že každý Příjemce služby, který bude nadále používat Webové stránky po změně Pravidel, je v plném rozsahu přijímá.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že služby webových stránek budou nabízeny nepřetržitě. Nenese však žádnou odpovědnost za jakákoli narušení způsobená vyšší mocí nebo nezákonnými zásahy Zákazníků, třetích osob nebo provozem externích automatických programů.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace zveřejněné na webových stránkách v čase zvoleném poskytovatelem služby, aniž by to předem informovalo uživatele služby využívající služby webových stránek.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně, úplně nebo částečně deaktivovat webové stránky za účelem jejich vylepšení, přidání služeb nebo provádění údržby, bez předchozího upozornění zákazníků.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo trvale deaktivovat webovou stránku bez předchozího upozornění příjemcům služby.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo postoupit všechna nebo část svých práv a povinností souvisejících s webem bez souhlasu a možnosti vyjádřit jakékoli námitky ze strany příjemců služeb.
 • Aktuální a předchozí Pravidla webových stránek lze nalézt na této podstránce pod aktuálními pravidly.
 • Ve všech záležitostech souvisejících s provozem webových stránek kontaktujte prosím poskytovatele služeb pomocí jedné z následujících kontaktních forem:
  • Pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách
  • Odesláním zprávy na e-mailovou adresu: office@billboard7.com
 • Kontaktujte pomocí uvedených komunikačních prostředků pouze v záležitostech souvisejících s webem.