GDPR

Nasledujúce informácie sú stručným, zrozumiteľným a transparentným súhrnom informácií obsiahnutých v Zásadách ochrany osobných údajov týkajúcich sa správcu údajov, účelu a spôsobu spracúvania osobných údajov a vašich práv v súvislosti s týmto spracúvaním, vo forme potrebnej na splnenie informačnú povinnosť GDPR. Podrobnosti o spôsobe spracovania a subjektoch zapojených do tohto procesu sú k dispozícii v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom údajov?
Správcom osobných údajov (ďalej len správca) je spoločnosť „PW-Studio P.Weglarz, M.Lyson S.C.“ so sídlom na adrese: ul. Krawkowska 140, Andrychow, s daňovým identifikačným číslom (NIP): 5512619478, poskytujúca elektronické služby prostredníctvom Webovej stránky.

Ako môžem kontaktovať správcu údajov?
Administrátora môžete kontaktovať jedným z nasledujúcich spôsobov
1) Poštová adresa - PW-Studio P Weglarz, M. Lyson S.C., ul. Krawkowska 140, Andrychow, Poľsko
2) E-mailová adresa - office@billboard7.com
3) Kontaktný formulár – dostupný v záložke kontakt na: https://billboard7.com

Vymenoval správca inšpektora osobných údajov?
Prevádzkovateľ v súlade s čl. 37 GDPR nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Vo veciach súvisiacich so spracovaním údajov, vrátane osobných údajov, sa obráťte priamo na Správcu.

Odkiaľ získavame osobné údaje a aké sú ich zdroje?
Údaje sa získavajú z nasledujúcich zdrojov:
• od dotknutých osôb

Aký je rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame?
Webová stránka spracúva bežné osobné údaje, dobrovoľne poskytnuté osobami, ktorých sa týkajú (Napr. meno a priezvisko, prihlasovacie meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa atď.) Podrobný rozsah spracúvaných údajov je dostupný v Zásadách ochrany osobných údajov.

Aké sú účely spracúvania údajov z našej strany?
Osobné údaje dobrovoľne poskytnuté Používateľmi sa spracúvajú na jeden alebo viacero z nasledujúcich účelov:
• Implementácia elektronických služieb
• Komunikácia Správcu s Používateľmi vo veciach súvisiacich s Webovou stránkou a ochranou údajov
• Zabezpečenie oprávneného záujmu Správcu

Aké sú právne dôvody na spracovanie údajov?
Webová stránka zhromažďuje a spracúva údaje Používateľov na základe:
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov )
čl. 6 sek. 1 lit. a
dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
čl. 6 sek. 1 lit. b
spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy
čl. 6 sek. 1 lit. f
spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana
Zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov 2018, položka 1000)
Zákon o telekomunikáciách zo 16. júla 2004 (Zbierka zákonov z roku 2004 č. 171 položka 1800)
Zákon zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (Zbierka zákonov z roku 1994 č. 24 bod 83)

Aký je oprávnený záujem správcu?
• S cieľom prípadného zistenia, prešetrenia alebo obrany proti nárokom – právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v ochrane našich práv vrátane, ale nie výlučne;
• Posúdiť riziko potenciálnych zákazníkov
• Vyhodnotiť plánované marketingové kampane
• Implementovať priamy marketing

Ako dlho osobné údaje spracúvame?
Uvedené osobné údaje sa spravidla uchovávajú iba počas trvania služby poskytovanej Správcom. Sú vymazané alebo anonymizované do 30 dní od skončenia poskytovania služieb (napr. zrušenie registrovaného užívateľského účtu, odhlásenie zo zoznamu Newsletterov a pod.) Vo výnimočných situáciách, z dôvodu zabezpečenia oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, môže byť táto lehota predĺžená. V takejto situácii bude Správca uchovávať uvedené údaje, a to od doby, kedy Používateľ požiada o ich odstránenie, najdlhšie po dobu 3 rokov v prípade porušenia alebo podozrenia z porušenia ustanovení pravidiel webovej stránky údajmi. predmet.

Kto je príjemcom údajov vrátane osobných údajov?
Jediným príjemcom údajov je spravidla Správca. Spracovaním údajov však môžu byť poverené aj iné subjekty, ktoré Správcovi poskytujú služby za účelom zachovania prevádzky Webovej stránky.

Takéto subjekty môžu okrem iného zahŕňať:
• Hostingové spoločnosti, ktoré poskytujú Správcovi hosting alebo súvisiace služby
• Spoločnosti zodpovedné za vedenie účtovníctva Správcu (v prípade uskutočnenia nákupnej transakcie na Webovej stránke)
• Spoločnosti zodpovedné za doručenie fyzických produktov používateľovi (poštové / kuriérske služby v prípade nákupných transakcií na webovej stránke)

Budú vaše osobné údaje prenesené mimo Európskej únie?
Osobné údaje nebudú prenášané mimo Európsku úniu, pokiaľ nebudú zverejnené v dôsledku individuálnej akcie Používateľa (napr. zadanie komentára alebo príspevku), čím sa údaje sprístupnia každému návštevníkovi webovej stránky.

Aké máte práva súvisiace so spracovaním osobných údajov?
• Právo na prístup k osobným údajom – Používatelia majú právo na prístup k svojim osobným údajom na základe žiadosti podanej Správcovi
• Právo na opravu osobných údajov – Používatelia majú právo požiadať Správcu o okamžitú opravu osobných údajov, ktoré sú nesprávne a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov, vykonávané na základe žiadosti podanej Správcovi
• Právo na vymazanie osobných údajov – Používatelia majú právo na základe žiadosti podanej správcovi požiadať Správcu o okamžité vymazanie ich osobných údajov. V prípade používateľských účtov výmaz údajov spočíva v anonymizácii údajov umožňujúcich identifikáciu Používateľa.
• V prípade služby Newsletter má Používateľ možnosť odstrániť svoje osobné údaje sám pomocou odkazu uvedeného v každom zaslanom e-maile.
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Užívatelia majú právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR vrátane spochybnenie správnosti osobných údajov, vykonávané na základe žiadosti podanej správcovi
• Právo na prenosnosť osobných údajov – Používatelia majú právo získať od Správcu osobné údaje týkajúce sa Používateľa v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte realizovanom na základe žiadosti predloženej Správcovi
• Právo namietať spracúvanie osobných údajov – Užívatelia majú právo namietať spracúvanie ich osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR, implementované na žiadosť Správcu
• Právo podať sťažnosť - Užívatelia majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu zaoberajúcemu sa ochranou osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá ukladania a prístupu k údajom na „Zariadeniach Používateľov využívajúcich Webovú stránku za účelom poskytovania elektronických služieb Správcom a pravidlá zhromažďovania a spracovania osobných údajov Používateľov, ktoré boli nimi osobne poskytnuté. a dobrovoľne prostredníctvom nástrojov dostupných v službe.

Nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Predpisov webovej stránky, ktoré definujú pravidlá, práva a povinnosti používateľov používajúcich webové stránky.

I. Definície

Webové stránky – Webové stránky „Billboard7“ fungujúce na adrese https://billboard7.com
Externá webová stránka – webové stránky partnerov, poskytovateľov služieb alebo príjemcov spolupracujúcich s Správcom
Webová stránka / Správca údajov - Správcom webovej stránky a Správcom údajov (ďalej len Správca) je spoločnosť „PW-Studio P.Weglarz, M.Lyson S.C.“, so sídlom na adrese: ul. Krakowska 140 Andrychow, Poľsko, s daňovým identifikačným číslom (NIP): 5512619478, poskytujúci služby elektronicky prostredníctvom Webovej stránky
Používateľ – fyzická osoba, pre ktorú Správca poskytuje služby elektronicky prostredníctvom Webovej stránky.
Zariadenie – elektronické zariadenie so softvérom, prostredníctvom ktorého Používateľ získava prístup na Webové stránky
Súbory cookie – textové údaje zhromaždené vo forme súborov umiestnených v zariadení používateľa
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Osobné údaje – znamenajú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, internetový identifikátor alebo jeden alebo viac špecifických fyzických, fyziologických, genetických, psychických faktorov , ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita fyzickej osoby
Spracúvanie – znamená operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, organizovanie, uchovávanie, prispôsobovanie resp. úprava, sťahovanie, prezeranie, používanie, zverejňovanie odosielaním, distribúciou alebo iným zdieľaním, upravovaním alebo kombinovaním, obmedzovaním, vymazávaním alebo ničením;
Obmedzenie spracovania – znamená označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie
Profilovanie – znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá spočíva v použití osobných údajov na posúdenie určitých osobných faktorov fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov súvisiacich s účinkami prácu fyzickej osoby, jej ekonomickú situáciu, zdravotný stav, osobné preferencie, záujmy, spoľahlivosť, správanie, miesto alebo pohyb
Súhlas – súhlas dotknutej osoby znamená dobrovoľný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ku ktorému dotknutá osoba vo forme vyhlásenia alebo jasného potvrdzujúceho úkonu povoľuje spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú
Porušenie ochrany osobných údajov – znamená porušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, úprave, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom
Pseudonymizácia – znamená spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že ich už nemožno priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sú uchovávané oddelene a podliehajú k opatreniam technickým a organizačným, ktoré bránia ich prisúdeniu identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe
Anonymizácia – Anonymizácia údajov je nezvratný proces operácií s údajmi, ktorý zničí/prepíše „osobné údaje“, čím znemožňuje identifikáciu alebo priradenie daného záznamu ku konkrétnemu používateľovi alebo fyzickej osobe.

II. úradník pre ochranu údajov

V súlade s čl. 37 GDPR nevymenoval poverenie pre ochranueparných údajov. Vo veciach so spracovaním údajov, vrátane niekoľkých údajov, sa môže týkať priamo na Správec.

III. Typy súborov cookie

Interné súbory cookie – súbory umiestňované a čítané zo Zariadenia používateľa ICT systémom webovej stránky
Externé cookies – súbory umiestňované a načítané zo Zariadenia používateľa ICT systémami externých webových stránok. Skripty externých webových stránok, ktoré môžu umiestňovať súbory cookie do Zariadení používateľa, boli vedome umiestnené na webovej lokalite prostredníctvom skriptov a služieb sprístupnených a nainštalovaných na webovej lokalite
Súbory cookie relácie – súbory umiestnené a načítané zo zariadenia používateľa webovou stránkou počas jednej relácie daného zariadenia. Po skončení relácie sa súbory odstránia zo zariadenia používateľa.
Trvalé súbory cookie – súbory umiestňované a načítané zo zariadenia používateľa webovou stránkou, kým nebudú manuálne odstránené. Súbory sa po skončení relácie zariadenia automaticky nevymažú, pokiaľ nie je konfigurácia zariadenia používateľa po skončení relácie zariadenia nastavená na režim vymazania súborov cookie.

IV. Bezpečnosť ukladania údajov

• Mechanizmy na ukladanie a čítanie súborov Cookies – Mechanizmy na ukladanie, čítanie a výmenu údajov medzi Cookies uloženými v Zariadení Používateľa a Webovou stránkou sú implementované prostredníctvom vstavaných mechanizmov webových prehliadačov a neumožňujú zhromažďovanie iných údajov z Používateľského zariadenia. Zariadenie alebo údaje iných webových stránok navštívených Používateľom vrátane osobných údajov alebo dôverných informácií. Je tiež prakticky nemožné preniesť vírusy, trójske kone a iné červy do zariadenia používateľa.
• Interné cookies – Súbory cookies používané Správcom sú bezpečné pre Zariadenia Používateľov a neobsahujú skripty, obsah alebo informácie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osobných údajov alebo bezpečnosť Používateľom používaného Zariadenia.
• Externé cookies – Správca podniká všetky možné kroky na overenie a výber partnerov webových stránok v kontexte bezpečnosti Používateľov. Správca vyberá na spoluprácu známych, veľkých partnerov s celosvetovou spoločenskou dôverou. Nemá však plnú kontrolu nad obsahom súborov cookie od externých partnerov. Správca nezodpovedá za bezpečnosť súborov cookie, ich obsah a používanie v súlade s licenciou skriptami nainštalovanými na webovej stránke, pochádzajúcich z externých webových stránok, v rozsahu povolenom zákonom. Zoznam partnerov je uvedený ďalej v Zásadách ochrany osobných údajov.

Kontrola súborov cookie
• Používateľ môže kedykoľvek nezávisle zmeniť nastavenia pre ukladanie, mazanie a prístup k údajom uložených súborov cookie ľubovoľnou webovou stránkou
• Informácie o tom, ako zakázať súbory cookie v najpopulárnejších počítačových prehliadačoch, sú k dispozícii na webovej stránke: ako zakázať súbory cookie alebo u jedného z nasledujúcich poskytovateľov:
- Správa súborov cookie v prehliadači Chrome
- Správa cookies v Opera
- Správa súborov cookie v prehliadači FireFox
- Správa súborov cookie v prehliadači Edge
- Správa súborov cookie v prehliadači Safari
- Správa súborov cookie v programe Internet Explorer
• Používateľ môže kedykoľvek vymazať akékoľvek doteraz uložené súbory cookie pomocou nástrojov zariadenia Používateľa, prostredníctvom ktorých Používateľ používa služby Webovej stránky.
• Hrozby zo strany Používateľa – Správca používa všetky možné technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov umiestnených v súboroch Cookies. Je však potrebné poznamenať, že zaistenie bezpečnosti týchto údajov závisí od oboch strán, vrátane aktivity Používateľa. Správca nezodpovedá za zachytenie týchto údajov, zosobnenie relácie Používateľa alebo ich odstránenie v dôsledku vedomej alebo nevedomej činnosti Používateľa, vírusov, trójskych koní a iného spywaru, ktorý mohol alebo mohol byť infikovaným Zariadením Používateľa. Aby sa používatelia mohli chrániť pred týmito hrozbami, mali by dodržiavať pravidlá používania internetu.
• Uchovávanie osobných údajov - Správca dbá, aby vynaložil maximálne úsilie na to, aby spracúvané osobné údaje dobrovoľne zadané Používateľmi boli bezpečné, prístup k nim bol obmedzený a vykonávaný v súlade s ich zamýšľaným použitím a účelmi spracovania. Správca tiež zaisťuje, že vynaloží maximálne úsilie na ochranu svojich údajov pred stratou pomocou vhodných fyzických a organizačných opatrení.

V. Účely, na ktoré sa súbory cookie používajú

• Zlepšenie a uľahčenie prístupu na webovú stránku
• Zapamätanie si vašej približnej polohy
• Personalizácia webovej stránky pre používateľov
• Reklamné služby
• Pridružené služby
• Vedenie štatistík (používatelia, počet návštev, typy zariadení, odkaz atď.)

VI. Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dobrovoľne poskytnuté Používateľmi sa spracúvajú na jeden z nasledujúcich účelov:
• Implementácia elektronických služieb
• Komunikácia Správcu s Používateľmi vo veciach súvisiacich s Webovou stránkou a ochranou údajov
• Zabezpečenie oprávneného záujmu Správcu

Údaje o Používateľoch zhromaždené anonymne a automaticky sa spracúvajú na jeden z nasledujúcich účelov:
• Vedenie štatistík
• Poskytovanie reklám prispôsobených preferenciám Používateľov
• Podpora pridružených programov
• Zabezpečenie oprávneného záujmu Správcu

VII. Súbory cookie externých webových stránok

Správca na Webovej stránke používa javascriptové skripty a webové komponenty partnerov, ktorí môžu umiestňovať svoje vlastné cookies na Zariadenie Používateľa. Nezabudnite, že v nastaveniach prehliadača môžete sami rozhodnúť o povolených súboroch cookie, ktoré môžu jednotlivé webové stránky používať. Nižšie je uvedený zoznam partnerov alebo ich služieb implementovaných na webovej stránke, ktorí môžu umiestňovať súbory cookie:
• Služby zobrazovania reklám a pridružené siete: Google Adsense
• Vedenie štatistík: Google Analytics

Služby poskytované tretími stranami sú mimo kontroly Prevádzkovateľa. Tieto subjekty môžu kedykoľvek zmeniť svoje zmluvné podmienky, zásady ochrany osobných údajov, účel spracovania údajov a spôsoby používania súborov cookie.

VIII. Typy zozbieraných údajov

Webová stránka zhromažďuje údaje o Používateľoch. Niektoré údaje sa zhromažďujú automaticky a anonymne a niektoré údaje sú osobnými údajmi, ktoré používatelia dobrovoľne poskytli pri prihlásení sa na odber jednotlivých služieb ponúkaných webovou stránkou.

Anonymné údaje zbierané automaticky:
• IP adresa
• Približná poloha
• Typ prehliadača
• Rozlíšenie obrazovky
• Približná poloha
• Podstránky webu, ktoré je možné otvoriť
• Čas strávený na príslušnej podstránke webu
• Typ operačného systému
• Adresa predchádzajúcej podstránky
• Adresa sprostredkovateľa
• Jazyk prehliadača
• Rýchlosť internetového pripojenia
• Poskytovateľ internetových služieb

Údaje zhromaždené počas registrácie:
• Meno / priezvisko / prezývka
• E-mailová adresa
• Adresa bydliska
• Telefónne číslo
• IP adresa (zbieraná automaticky)
• Číselná medzera

Údaje zhromaždené pri prihlásení na odber služby Newsletter
• Emailová adresa

Niektoré údaje (bez identifikačných údajov) môžu byť uložené v súboroch cookie. Niektoré údaje (bez identifikačných údajov) môžu byť postúpené poskytovateľovi štatistických služieb.

IX. Prístup tretích strán k osobným údajom

Jediným príjemcom osobných údajov poskytnutých Používateľmi je spravidla Správca. Údaje zhromaždené v rámci poskytovaných služieb sa neprenášajú ani nepredávajú tretím stranám.

Prístup k údajom (najčastejšie na základe zmluvy o spracovaní údajov) môžu mať subjekty zodpovedné za údržbu infraštruktúry a služieb potrebných na prevádzku webovej stránky, t.j.:
• Hostingové spoločnosti, ktoré poskytujú Správcovi hosting alebo súvisiace služby
• Spoločnosti zodpovedné za vedenie účtovníctva Správcu (v prípade uskutočnenia nákupnej transakcie na Webovej stránke)
• Spoločnosti zodpovedné za doručenie fyzických produktov používateľovi (poštové / kuriérske služby v prípade nákupných transakcií na webovej stránke)

Poverenie spracovaním osobných údajov – hostingové služby, VPS alebo dedikované servery

Správca využíva na prevádzkovanie webovej stránky služby externého poskytovateľa hostingu, VPS alebo dedikovaných serverov - cyber_Folks S.A., OVH sp. z o.o.