I. Všeobecné pojmy

 • Predpisy – tieto predpisy
 • Webová lokalita – webová lokalita „Billboar7“, fungujúca na adrese https://billboard7.com
 • Poskytovateľ služieb – spoločnosť "PW-Studio P. Weglarz, M. Lyson S.C." s adresou sídla: ul. Krakowska 140, Andrychow, Poľsko, NIP: 5512619478
 • Zákazník – akákoľvek fyzická osoba/spoločnosť, ktorá pristupuje na webovú lokalitu a využíva služby poskytované prostredníctvom webovej lokality poskytovateľom služieb.
 • Elektronická komunikácia – Komunikácia medzi stranami prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a kontaktných formulárov dostupných na webovej stránke.

II. Všeobecné ustanovenia

 • Predpisy definujú pravidlá fungovania a používania webovej stránky a vymedzujú rozsah práv a povinností Príjemcov služieb a Poskytovateľa služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.
 • Predmetom služieb Poskytovateľa služieb je poskytovanie bezplatných nástrojov vo forme Webovej stránky umožňujúcich Zákazníkom prístup k obsahu vo forme vstupov, článkov a audiovizuálnych materiálov alebo internetových aplikácií a elektronických formulárov
 • Akýkoľvek možný obsah, články a informácie obsahujúce funkcie tipov alebo rád zverejnených na webovej stránke sú len všeobecným súborom informácií a nie sú určené jednotlivým zákazníkom. Poskytovateľ služby nezodpovedá za ich používanie Zákazníkmi.
 • Príjemca služby nesie plnú zodpovednosť za spôsob použitia materiálov poskytnutých na webovej stránke vrátane ich použitia v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Poskytovateľ služby neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť materiálov zverejnených na webovej lokalite.
 • Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú používateľom služby alebo tretím osobám v súvislosti s používaním služby. Akékoľvek riziko súvisiace s používaním webovej stránky, a najmä s používaním a používaním informácií umiestnených na webovej stránke, znáša Používateľ služby využívajúci služby webovej stránky.

III. Podmienky používania webovej stránky

 • Používanie webovej stránky každým zo zákazníkov je bezplatné a dobrovoľné.
 • Príjemcovia sú povinní prečítať si Nariadenia a ďalšie dokumenty tvoriace ich neoddeliteľnú súčasť a musia prijať všetky ich ustanovenia, aby mohli pokračovať v používaní webovej stránky.
 • Príjemcovia nesmú použiť žiadne osobné údaje získané na Webovej stránke na marketingové účely.
 • Technické požiadavky na používanie webovej stránky:
  • zariadenie s displejom schopným zobrazovať webové stránky,
  • internetové pripojenie,
  • akýkoľvek webový prehliadač, ktorý zobrazuje webové stránky v súlade s normami a ustanoveniami konzorcia W3C a podporuje webové stránky poskytované v HTML5,
  • JavaScript povolený,
  • Podpora súborov cookie je povolená
 • Aby sa zaistila bezpečnosť Poskytovateľa služby, Príjemcu služby a iných používateľov služby používajúcich webovú lokalitu, všetci používatelia služby používajúci webovú lokalitu by mali dodržiavať všeobecne uznávané pravidlá bezpečnosti online,
 • Je zakázané vykonávať činnosti vykonávané osobne Zákazníkmi alebo pomocou softvéru:
  • bez písomného povolenia, dekompilácia a analýza zdrojového kódu,
  • bez písomného súhlasu, čo spôsobuje nadmerné zaťaženie servera webovej lokality,
  • bez písomného súhlasu sa pokúša odhaliť bezpečnostné medzery na webovej lokalite a konfigurácii servera,
  • pokus o odovzdanie alebo stiahnutie na server a databázový kód, skripty a softvér, ktoré môžu poškodiť softvér webovej stránky, iných používateľov služby alebo poskytovateľa služieb,
  • pokus o nahranie alebo stiahnutie na server a do databázy kódu, skriptov a softvéru, ktorý môže sledovať alebo ukradnúť údaje používateľov služby alebo poskytovateľa služieb,
  • podniknutie akýchkoľvek opatrení zameraných na poškodenie, zablokovanie prevádzky webovej stránky alebo zabránenie dosiahnutiu účelu, na ktorý webová lokalita funguje.
 • V prípade zistenia výskytu alebo potenciálnej možnosti kybernetického bezpečnostného incidentu alebo porušenia GDPR by mali príjemcovia služieb túto skutočnosť najskôr nahlásiť poskytovateľovi služby, aby sa problém/hrozba rýchlo odstránila a ochránili záujmy všetkých Príjemcovia služieb webovej lokality.

IV. Podmienky komunikácie a poskytovania ďalších služieb na Webovej stránke

 • Webová lokalita poskytuje služby a nástroje umožňujúce používateľom služby interagovať s webovou stránkou vo forme kontaktného formulára.
 • Stránka poskytuje kontaktné údaje vo forme e-mailovej adresy
 • V prípade, že Príjemca služby kontaktuje Poskytovateľa služby, osobné údaje Príjemcov služby budú spracované v súlade s „Zásadami ochrany osobných údajov“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Nariadení.

V. Zhromažďovanie údajov o Zákazníkoch

 • Za účelom riadneho poskytovania služieb Webovou stránkou, zabezpečenia právnych záujmov Poskytovateľa služieb a zabezpečenia súladu Webovej lokality s platnými právnymi predpismi, Poskytovateľ služieb zhromažďuje a spracováva niektoré údaje o Používateľoch prostredníctvom Webovej lokality.
 • Pre správne poskytovanie služieb Webové stránky používajú a ukladajú niektoré anonymné informácie o Zákazníkovi do súborov cookie.
 • Rozsah, účely, spôsob a zásady spracovania údajov sú dostupné v prílohách k Nariadeniam: „Informačná povinnosť GDPR“ a v „Zásadách ochrany osobných údajov“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Nariadení.
 • Pre efektívnu prevádzku webovej stránky a pre štatistiky automaticky zhromažďujeme niektoré údaje o príjemcovi služby. Tieto údaje zahŕňajú:
  • IP adresa
  • Informácie o pripojení k internetu
  • Typ prehliadača
  • Rozlíšenie obrazovky
  • Približná poloha
  • Otvorili sa podstránky webovej lokality
  • Čas strávený na príslušnej podstránke webovej lokality
  • Typ operačného systému
  • Adresa predchádzajúcej podstránky
  • Adresa sprostredkovateľa
  • Jazyk prehliadača
  • Rýchlosť internetového pripojenia
  • Poskytovateľ internetových služieb
  • Anonymné demografické údaje založené na údajoch služby Google Analytics
 • Vyššie uvedené údaje získavame našimi vlastnými nástrojmi a službou Google Analytics a sú anonymné.

VI. Autorské práva

 • Poskytovateľ služby je vlastníkom webovej lokality a autorských práv k webovej lokalite.
 • Časť údajov zverejnených na Webovej stránke je chránená autorskými právami patriacimi spoločnostiam, inštitúciám a tretím stranám, ktoré nie sú žiadnym spôsobom spojené s Poskytovateľom služby, a sú použité na základe získaných licencií alebo na základe bezplatnej licencie.
 • Podľa zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach je zakázané používať, kopírovať, reprodukovať v akejkoľvek forme a ukladať vo vyhľadávacích systémoch okrem Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook a LinkedIn akékoľvek články, popisy, fotografie a akýkoľvek iný obsah, grafika, video alebo zvuk na Webovej lokalite bez písomného súhlasu alebo súhlasu poskytnutého spoločnosťou Electronic Communications ich zákonného vlastníka.
 • Podľa zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach nie sú chránené jednoduché tlačové správy, chápané len ako informácie, bez komentára a hodnotenia autora. Autor to chápe ako možnosť využitia informácií z textov uverejnených na stránke, nie však kopírovanie všetkých článkov alebo ich časti, pokiaľ to nebolo označené v jednotlivých materiáloch poskytnutých na stránke.

VII. Zmeny a doplnenia nariadenia

 • Všetky ustanovenia Pravidiel môžu byť Poskytovateľom služby kedykoľvek jednostranne zmenené bez udania dôvodov.
 • Zmeny a doplnenia Pravidiel nadobúdajú platnosť ihneď po ich zverejnení.
 • Má sa za to, že každý Príjemca služby, ktorý pokračuje v používaní webovej stránky po zmene pravidiel, ju v plnom rozsahu akceptuje.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Poskytovateľ služieb vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že služby webovej stránky budú ponúkané nepretržite. Nenesie však žiadnu zodpovednosť za prípadné poruchy spôsobené vyššou mocou alebo protiprávnymi zásahmi Zákazníkov, tretích osôb alebo prevádzkou externých automatických programov.
 • Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek informácie zverejnené na webovej lokalite v čase zvolenom poskytovateľom služby bez predchádzajúceho upozornenia používateľov služby využívajúcich služby webovej lokality.
 • Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo dočasne, úplne alebo čiastočne deaktivovať webovú stránku za účelom jej vylepšenia, pridania služieb alebo vykonania údržby bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov.
 • Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo natrvalo deaktivovať webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov služby.
 • Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo postúpiť všetky alebo časť svojich práv a povinností súvisiacich s webovou stránkou bez súhlasu a možnosti vyjadrenia akýchkoľvek námietok zo strany príjemcov služby.
 • Aktuálne a predchádzajúce pravidlá webovej stránky nájdete na tejto podstránke pod aktuálnymi pravidlami.
 • Vo všetkých záležitostiach súvisiacich s prevádzkou webovej stránky kontaktujte Poskytovateľa služieb pomocou jednej z nasledujúcich foriem kontaktu:
  • Pomocou kontaktného formulára dostupného na webovej lokalite
  • Odoslaním správy na e-mailovú adresu: office@billboard7.com
 • Kontaktujte pomocou uvedených komunikačných prostriedkov iba v záležitostiach súvisiacich s webovou stránkou.